เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเมืองชายแดน (บ้านพี่เมืองน้อง)

วันที่: 27 สิงหาคม 2558 - 29 สิงหาคม 2558 ณ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ และคณะ เดินทางเยือนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเมืองชายแดน (เมืองพี่เมืองน้อง) และขยายความร่วมมือ เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1374

แบ่งปัน