เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

วันที่: 31 พฤษภาคม 2564 เวลา: 10:00 - น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย และได้พิจารณาร่างหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการดำเนินความสัมพันธ์กับทั้ง 2 เมือง ในด้านศึกษา ด้านการค้าการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม ด้านการเกษตร  ด้านสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการแพทย์ สาธารณสุข และด้านการเดินทางเยือน เป็นต้น

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1351

แบ่งปัน