เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เมืองซ็องนัม สาธารณรัฐเกาหลี

ข้อตกลงว่าด้วยหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ว่าด้วยกรอบความร่วมมือสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับเมืองซ็องนัม สาธารณรัฐเกาหลี

 

ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐเกาหลี
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 33-39 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 125-131 องศาตะวันออก ตั้งอยู่ตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี โดยมีเส้นขนานที่ 38 แบ่งกั้นระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)

พื้นที่ : 98,480 ตร.กม.

ดินแดนอาณาเขต : เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้

เมืองหลวง : โซล

ภูมิอากาศ : ประเทศเกาหลีใต้มีสภาพอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีฤดูกาลหรือในภาษาเกาหลีที่เรียกว่า “คเยจอล( )” ทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter), ฤดูใบไม้ผลิ (Spring), ฤดูร้อน (Summer) และฤดูใบไม้ร่วง (Autumn / Fall)

ภูมิประเทศ : 70% ของประเทศเป็นภูเขา

ลักษณะประชากร
ประชากร : 48,482,000 คน

สัญชาติ : มีเชื้อสายมาจากเกาหลี จีน ฟิลิปปินส์ และเชื้อสายอื่นๆอีก

ศาสนา : ศาสนาคริสต์ 26.3% (นิกายโปรแตสแตนท์ 19.7% และ นิกายโรมันคาทอลิก 6.6%) ศาสนาพุทธ 23.2% และศาสนาอื่นๆ 1.3% ส่วนกลุ่มที่ไม่นับถือศาสนาใดเลย 49.3%

ภาษา : ภาษาเกาหลี ส่วนใหญ่เรียกภาษาของตนว่า “ฮันกุกมัล” หรือ “ฮันกุกอ”

ด้านการศึกษา : ระบบการศึกษาของเกาหลีกำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี กำหนดให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาตามความสามารถ ระบบการศึกษาเป็นระบบ 6-3-3-4 คือ ชั้นประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 4 ปี 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ อนุบาลศึกษาหรือก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ด้านวัฒนธรรม : ศิลปะเกาหลีมีลักษณะเด่นหลายประการที่ทำให้เกิดแบบของตัวเอง ศิลปะเกาหลียกย่องธรรมชาติ และการใช้สีอ่อนและเรียบก็ปรากฏอยู่เสมอในภาพเขียนและเครื่องปั้นแบบเกาหลี

รูปแบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ

นโยบายเศรษฐกิจ
สาธารณรัฐเกาหลีได้เร่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจนเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICS) มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระดับแนวหน้าของ เอเชีย ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว จำเป็นต้องใช้กำลังแรงงานในภาคการผลิตของระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก แต่กฎหมายเกาหลี คือ Exit and Entry Control Act 1977 ไม่อนุญาตให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติ ยกเว้นงานพิเศษบางประเภท และการเข้าไปฝึกอบรมการทำงานหรือเข้าไปทำงานผ่านบริษัทร่วมทุนของเกาหลี ดังนั้นเกาหลีจึงประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานกึ่งฝีมือและไร้ฝีมือ ด้วยเหตุที่ชาวเกาหลีไม่นิยมทำงานไร้ฝีมือ ประเภท 3D ได้แก่ งานสกปรก (Dirty) งานยากลำบาก (difficult) งานเสี่ยงอันตราย (dangerous) จึงมีแรงงานจากประเทศต่างๆ ลักลอบเข้าไปทำงานในเกาหลีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้ค่าตอบแทนสูง คาดว่าจำนวนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในเกาหลีอาจมากถึง 380,000 คน แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในเกาหลี ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย อินเดีย ปากีสถาน พม่า และจีน

วันที่:

23 มีนาคม 2559

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

จังหวัด

ประเภท:

LOI

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

สถานที่ลงนาม:

ณ ศาลากลางเมืองซ็องนัม

ผู้ลงนาม:

นายปวิณ ชำนิประศาสน์
แจ-เมียง ลี

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
17 เมษายน 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
10131

แบ่งปัน