เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ขั้นตอนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

11 ธันวาคม 2561

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ทางจังหวัดจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการจับคู่ความสัมพันธ์กับจังหวัด หรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ อาทิ ความสอดคล้องกันทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่งจะสามารถขยายความร่วมมือกันได้ในอนาคต 
.
โดยคู่ความสัมพันธ์จะต้องมีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย อาทิ มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ และอยู่บนพื้นฐานของหลักการความสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และมีความยั่งยืน ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องมีศักยภาพ ในการร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว รวมทั้งจังหวัดจะต้อง มีการเตรียมความพร้อมด้านแผนงาน งบประมาณ บุคลากร และกลไกในการติดตาม ประเมินผล และภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ
.
แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอน ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จึงเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเกิดการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และการพัฒนาพื้นที่ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป.

Last updated by
นางสาว ชนิกาภรณ์ ปิ่นธิดา
19 พฤษภาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
3334

แบ่งปัน