เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนมุมมองความเป็นผู้นำ พร้อมรายงานความคืบหน้าการเป็นหุ้นส่วนของสหภาพยุโรป (EU) กับประเทศไทย

วันที่: 19 เมษายน 2565 เวลา: 13:30 - 14:30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายเดวิด เดลี (H.E. Mr. David Daly) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความเป็นผู้นำและการจัดลำดับความสำคัญในการบริหารจังหวัดในประเด็นต่างๆ เช่น การดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมรายงานความคืบหน้าการเป็นหุ้นส่วนของสหภาพยุโรป (EU) กับประเทศไทย และแลกเปลี่ยนโครงการและความคิดริเริ่มความร่วมมือของสหภาพยุโรปในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับโครงการความร่วมมือที่คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้ดำเนินการร่วมกับภาคประชาสังคมในประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันมีอยู่ 4 โครงการ ประกอบด้วย การรักษาสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติสำหรับชุมชนที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน และชุมชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการพัฒนาที่ดินในสามภูมิภาคของประเทศไทย , การตอบสนองและการฟื้นตัวของสหภาพยุโรปในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย , เสียงสะท้อนจากเยาวชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลของชุมชนและประเทศ และการยกระดับเครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชีย เพื่อความก้าวหน้าด้านสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ “ReThink Urban Spaces : ริทัศน์ มองเมืองมุมใหม่ – ความร่วมมือเยาวชนไทย – ยุโรปในการพัฒนาชุมชนเมือง” ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับกลุ่มประเทศยุโรป อีกทั้งยังได้หารือการดำเนินโครงการ Smart Nimman ซึ่งเป็นกรอบกิจกรรมความร่วมมือกับเมืองกรานนาดา ราชอาณาจักรสเปน ภายใต้โครงการ International Urban and Regional Cooperation- IURC ซึ่งดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึงได้มีการลงพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ เพื่อดูสภาพพื้นที่จริง ก่อนนำไปสู่การแสวงความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์อย่างยั่งยืนต่อไป

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
2 กรกฎาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
172

แบ่งปัน